Zarząd Brodacz S.A.

Tomasz Brzostowski Prezes zarządu, założyciel Brodacza

Rada nadzorcza

Łukasz Butryn Adwokat, specjalista prawa karnego i gospodarczego

Dawid Nowrocki Business Developer, specjalista sprzedaży ecommerce

Marta Wojtynowska Inżynier chemii, magister zarządzania, specjalistka AML

Radomir Sobczak Manager i mentor, specjalista w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie KRS:0000752236 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 01.04.2022 na 12:00 w Gdańsku 80-243 ul. Dmowskiego 6/4 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad NWZ.

2.Wybór Przewodniczącego NWZ.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad NWZ.

5.Podjęcie uchwał w sprawie wydzierżawienia przedsiębiorstwa.

6.Podjęcie uchwał w sprawie ponownego wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

7.Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

8.Zamknięcie obrad.

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie KRS:0000752236 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 26.10.2021r. na 10:30 w Gdańsku 80-243 ul. Dmowskiego 6/4 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad ZWZ.

2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.

6.Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2020.

7.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

8.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

9.Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

10.Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

11.Zamknięcie obrad.

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji.Dokumenty akcji należy złożyć przy ul.J.Kraszewskiego 11/7 w Sopocie w dni robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji.Dokumenty akcji należy złożyć przy ul.J.Kraszewskiego 11/7 w Sopocie w dni robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji.Dokumenty akcji należy złożyć przy ul.J.Kraszewskiego 11/7 w Sopocie w dni robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji. Dokumenty akcji należy złożyć przy ul. Kraszewskiego 11/7 w Sopocie w dniu robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00.

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji. Dokumenty akcji należy złożyć przy ul. Miszewskiego 16/14 w Gdańsku w dniu robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na dzień 28.09.2020r. na 10:00 w Gdańsku 80-243 ul Dmowskiego 6/4z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad ZWZ.

2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

6.Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2019.

7.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

8.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

9.Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

10.Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

11.Zamknięcie obrad.