Zarząd Brodacz S.A.

Tomasz Brzostowski Prezes zarządu, założyciel Brodacza

Rada nadzorcza

Ewa Brzostowska Specjalistka w sprawach księgowych

Leszek Brzostowski Przedsiębiorca z długą brodą

Marta Wojtynowska Inżynier chemii i magister zarządzania, w wolnych chwilach przeciwdziała praniu brudnych pieniędzy

Artur Gaj Profesjonalny bankowiec, akcjonariusz Brodacza

Radomir Sobczak Manager i mentor, umie i lubi zarządzać, akcjonariusz Brodacza

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji.Dokumenty akcji należy złożyć przy ul.J.Kraszewskiego 11/7 w Sopocie w dni robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji.Dokumenty akcji należy złożyć przy ul.J.Kraszewskiego 11/7 w Sopocie w dni robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji.Dokumenty akcji należy złożyć przy ul.J.Kraszewskiego 11/7 w Sopocie w dni robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji. Dokumenty akcji należy złożyć przy ul. Kraszewskiego 11/7 w Sopocie w dniu robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00.

BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia Spółce posiadanych dokumentów akcji. Dokumenty akcji należy złożyć przy ul. Miszewskiego 16/14 w Gdańsku w dniu robocze od pon do pt w godzinach 10:00-15:00

Zarząd BRODACZ SA z siedzibą w Sopocie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na dzień 28.09.2020r. na 10:00 w Gdańsku 80-243 ul Dmowskiego 6/4z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad ZWZ.

2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

6.Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2019.

7.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

8.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

9.Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

10.Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

11.Zamknięcie obrad.

Zarząd BRODACZ S.A. informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.

Podwyższenie następuje w drodze emisji od 1 do 3.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 85 zł.

Akcje subskrybować można w terminie od 25 sierpnia do 15 września 2020 roku.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii B jest tylko i wyłącznie Spółka.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące emisji w tym m.in. sposób subskrypcji i wpłat, ryzyka, cele emisji oraz dokumenty w tym m.in. ogłoszenie, dokument informacyjny i formularz zapisu, znajdują się na stronie emitenta pod adresem: https://forms.gle/q9J8JnAJb92c4LBj6

Wszelkie pytania oraz uwagi proszę kierować pod adres akcje@brodacz.pl

Z poważaniem,

Zarząd Brodacz S.A.

Zarząd BRODACZ SA w Sopocie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na 21.08.2020r 10:00 w Gdańsku 80-243 ul Dmowskiego 6/4 z poniższym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad

2.Wybór Przewodniczącego

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz zdolności do podjęcia uchwał

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości

6. Zmiana §7ust.1 Statutu:

-teraz:Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.749zł i dzieli się na 125.749 akcje imienne o wartości nominalnej 1zł każda, w tym:

a)100.000 akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00zł

b)20.568 akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 20.568,00zł

c)5.181 akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 5.181,00zł

-propozycja:Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 125.750zł oraz nie więcej niż 147.749zł i dzieli się na nie mniej niż 125.750 oraz nie więcej niż 147.749 akcji imiennych o wartości nominalnej 1zł każda, w tym:

a)100.000 akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00zł

b)20.568 akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 20.568,00zł

c)nie mniej niż 5182 i nie więcej niż 27181 akcji imiennych serii C o łącznej wartości nominalnej nie mniej niż 5182 i nie więcej niż 27181zł

7.Zamknięcie obrad